Мотивът за пътя в средновековните рицарски романи и връзката му с любовната тема

  • Несаредки и случаите, когатолюбовтасесвързва с многострадания и перипетиизагероите.Това е следствиеотадюлтернияхарактерначувствата.В тезиситуациимотивътзапътяполучавановиконотации.Любовтасереализирачрезбягствотоиличрезтаканареченаталюбовотдалече”.И в дватаслучаяпътят и пътуванетоизиграватводещароля.

    Показателни в товаотношениесароманитеТристан и Изолда” и “КлижесМеждудветепроизведениясъществуватяснавръзка, коятонесереализирасамо в сходствонасюжетите. СамКретиендьоТроа е писалразказзакралМарк и РусокосатаИзолда (тойне е запазен в нашевреме). В началотонасвояроманКлижесКретиенизброявапредишнитеситворби и споменавазатавапроизведение, а Фенисанеколкократноотбелязва, ченейнитечувствакъмплеменниканазаконния й съпруг в никакъвслучайнебивадасесмесват с чувстватанаИзолдакъмТристан.