Нервна клетка- строеж и функции

 • НЕРВНА КЛЕТКА – СТРОЕЖ И ФУНКЦИИ

   

  à Най-малката структурна и функционална единица на нервната система е нервната клетка. Има много различни видове нервни клетки – пирамидни /най-големите, те могат да бъдат изучени/, звездовидни и др. Нервната клетка поддържа общи структури с другите клетки, свързани с общите функции. Тя има органели, свързани с:

  1.      дишането /доставка на кислород/

  2.      храненето

  3.      отделянето

  4.      размножаването /деленето/

   

  à В структурирането на клетката активно участват РНК, която има транспортна функция и ДНК, която има информационна функция.

  Лизозоми – чрез тях се отделят вещества от обмена. При нарушения на ензимите става натрупване на отпадни вещества в лизозомите и се появяват т.нар. „болести на натрупването” – много тежки заболявания като вродени слепота, глухота и др.

  Митохондрии– отговарят за „дишането” на клетката. В тях се извършва процес, наречен окислително фосфорелиране: глюкоза и кислород влизат в контакт с веществото  аденозинтрифосфат и го разграждат до биофосфат, като при процеса се отделя енергия.

  à Нервната клетка приема, предава, запазва, преработва информация. Предаването на импулси в нервната система се базира на еднакви принципи при животните и човека.

  Видове нервни клетки

  А) пирамидни

  Б) вретеновидни

  В) звездовидни

  Г) зърнести /грануларни/

  Д) мултиполярни

  Е) псевдоуниколярни

  Ж) клетки – кошнички

  З) крушовидни

  à В еволюцията НК се разделят на различни видове във връзка с различните им функции.

  à НК има ядро, в което се съдържа генетичната информация. Зрелите НК не се делят, а броят им започва да намалява след раждането. Дневно умират минимум 50 нервни клетки от общо 10 на 11 степен броя в човешката нервна система. По-голямата част от пространството заемат друг тип клетки – глиалните помощни клетки. Те се делят на : микроглия, астроглия, олигодендроглия. Всяка група има различни функции:

  -          подпорна – защото се намират в междуклетъчното пространство

  -          защитна – участват в кръвно-мозъчната бариера. Намират се междъ мозъка и кръвоносните съдове и не позволяват на всички субстанции от кръвта да стигнат до мозъка

  -          участват в регулацията на йоните в междуклетъчното пространство, както и на биологично активните вещества /невромедиатори/.

  -          Организират, изолират и поправят възможни увреди на нервните клетки. Образуват „белези” – кисти в мозъка или съединителната тъкан /лизгар/

  -          Изработват обвивки на нервните влакна.

  Шванови клетки -  съединителни клетки в централната нервна система

  Миелин – белтъчно вещество с преносна функция. Обвива влакната на нервната клетка.

  Множествена склероза – автоимунно заболяване, при което организъмт престава да разпознавасобствените белтъци и започва да изгражда антитела срещу тях.

  Глиални клетки – от тях се образуват различни клонове на нервната система. Те не се делят – ако се деляха през целия живот, би възникнала опасност от тумори.

  2.Части на НК

  А) ядро

  Б) сома /тяло/ - цитоплазма; клетъчни включвания /органели/ : митохондрии, лизозоми, апарат на Голджи и др.

  В) израстъци

  è НК има един по-дълъг израстък, наречен аксон, който е изход за информацията в клетката. От тялото на НК излизат множество къси, тънки, богато разклонени израстъци, наречени дендрити, които са входните канали за информация към клетката. Те са много тънки и имат високо съпротивление, затова играят ролята на резистори и информацията не се връща през тях.