Отчитане на разходите

 • Д – т с/ка 613 „ Разходи за придобиване на дълготрайни активи”

  Д – т с/ка 617 „ Административни разходи”

  Д – т с/ка 614 „ Разходи за ликвидация на дълготрайни материални активи”

            К – т от група 60 „ Разходи по икономически елементи”

    Общопроизводствените постоянни и променливи разходи се разпределят на приета база и се отнасят по другите сметки от група 61 „ Разходи за дейността” , респективно по съответните калкулативни единици :

  Д – т с/ка от група 61 „ Разходи за дейността”

            К – т 610 – А „ Общопроизводствени постоянни разходи за разпределение ”

                К – т 610 –  Б „ Общопроизводствени променливи разходи за разпределение”

       Разходите по сметка 611 „ Разходи за спомагателна дейност” се приключват, като съответни суми се отнасят по обектите, за които са произведени изделия, конструкции и услуги от помощните стопанства. Прехвърлянето се извършва по фактически разходи (себестойност), респективно по планово – разчетни цени, ако отделните помощни стопанства са въведени на вътрешностопанска сметка.

      Административните разходи са свързани с функционирането на управлението на строителното предприятие. В строителството те са част от допълнителните разходи (по строителната калкулация). Тези разходи обслужват цялото предприятие и не могат да се отнасят пряко към конкретна калкулативна единица. Към сметката може да се организира аналитично отчитане по видове разходи, с оглед да се прави анализ и се вземат управленски решения за икономично изразходване на средата.Съставят се следните счетоводни записвания :

    За приключване на сметките от група 60 „ Разходи по икономически елементи”

    Д – т с/ка 617 „ Административни разходи”

             К – т с/ка от група 60 „ Разходи по икономически елементи”

      В края на периода административните разходи се приключват с финансовия резултат, независимо дали има отчетени приходи от дейността или не, т.е не се търси съпоставимост.

    Д – т с/ка от група 70 „ Приходи от продажби”

  (с разпределение по дейности на приета база)

        К – т с/ка 617 „ Административни разходи”

      Чрез сметка 612 „ Разходи за продажби” се отчитат разходите, свързани с продажбите, като транспортиране на продукцията и стоките до мястото на доставката, издръжка на търговски представителства в чужбина, фирмени магазини, панаири и изложби и др. В края на годината сметката остава без салдо.

   

   

  Същност и съдържание на строителната калкулация – Проблемите за формиране, отчитане и анализ на себестойността в строителството произтичат от прилагането на различни схеми на калкулиране на разходите. Със счетоводната нормативна уредба е приета калкулативната схема на разходите по икономически елементи (сметките от група 60 „ Разходи по икономически елементи”). Характерно за тази схема е, че при прехвърляне на разходите от група 60 в разходите за дейността (сметки от група 61 „ Разходи за дейността”), респективно за съответния обект, административните разходи се изключват от фактическата себестойност на строителните обекти. И, както е известно, те се приключват самостоятелно, независимо от завършването на обектите и отчитането на приходите от тях. По този начин фактическата себестойност на даден строителен обект (преки разходи и част от разпределените общи разходи) не е пълна, не съдържа припадащата се част от административните разходи. И при сравняване на фактическата себестойност на даден обект със сметната му себестойност (актуваните с акт образец 19 СМР без сметната печалба) се получава нереален резултат – преразход или снижение. На практика се отчита като снижение тази част от административните разходи,  която се полага съобразно приетата база за разпределение на обекта, но не е отчетна във фактическата му себестойност, а отделно. За предприятието като цяло това „ разминаване” се компенсира, тъй като административните разходи намаляват финансовия резултат от обектите. За съжаление, обаче, това компенсиране понякога не става, тъй като обектите се изпълняват за повече от една година, а административните разходи се приключват ежегодно. Строителната калкулация е значително по – различна. И не само като структура на схемата, ни и като съдържание на отделните статии на калкулацията. За сега, без да има нормативна санкция, практиката прилага при офериране и съставяне на единичните анализни  цени на видовете СМР, следната схема на строителна калкулация :

  1.      Разходи за труд.

  2.      Разходи за материали.

  3.      Разходи за строителна механизация.

  4.      Общо преки разходи (т.1 + т.2 + т.3)

  5.      Допълнителни разходи, в това число :

  -         административно – стопански разходи ;

  -         допълнителни производствени разходи ;

  -         разходи за управлението.

  6.      Сметна строителна себестойност (т.4 + т.5).

  7.      Сметна печалба.

  8.      Сметна стойност на СМР (т.6 + т.7).

  Следва да се отбележат :

  -         преки разходи (т.4)

  -         разходи за труд и строителна механизация (т.1 + т.3)

  -         разходи за труд (при монтажните работи)

  Както се вижда, между ползваната универсална схема за отчитане на разходите по Примерния национален сметкоплан и схемата за строителната калкулация има съществена разлика. Но разликата не е само в структурата. Тя е и в съдържанието на отделните статии.Разходи за материали включва влаганите в строежа материали и конструкции по цена „ франкообекта”. Материалите могат да бъдат доставяни по външни доставчици или произведени в собствените производствени помощни стопанства. Когато за даден обект не е организиран при обектен склад, на практика всички материали се изписват на разход при доставката на обекта. Това обстоятелство, което важи с пълна сила за доставките на „ обемни материали” (пясък, чакъл, баластра, вар, тухли, керемиди, линели и др.), създава възможност за формиране на нереален финансов резултат, ако в края на годината на обекта останат налични, не вложени, но изписани при доставката материали. Затова при годишната инвентаризация трябва да се установят с отделен инвентаризационен опис наличните на 31 декември на обекта материали и заготовки, изписани на разход при доставката, но не вложени. И тяхната стойност на влагане в строителството да се сторнира с червено сторно, а в началото на следващата година да „ се връщат” материалите на обекта със същото записване, но „ черно записване”. Така ще се формира реален финансов резултат от фактически вложените материали. В статията се включват и фактическите транспортни разходи до при обектния склад, както и доставно – складовите разходи за материалите. В статията се включват законните фири. Като разход за материали се отчита изхабяването на металните кофражни платна, дървения инвентарен кофраж и дървеното скеле и дървените материали за укрепване. Изхабяването се отчита по приет от предприятието способ. В статията се включват разходите за основна работна заплата, определена по норми и разценки, съгласно възприетата система на заплащане. В нея не се отчитат разходите за труд при товарене и разтоварване на материали и за обслужване на строителните машини, които се отнасят към разходите за материали у разходите за строителна механизация, съответно. Допълнителната работна заплата и различните доплащания към основната заплата (за клас, за квалификация и др.) се очитат в допълнителните разходи. Разходи за строителна механизация. В тази статия се включват разходите по поддържането и експлоатацията на строителните машини, а именно :