Приложни програмни продукти

 • 2.10.        Управление на връзките с клиенти

        Мениджмънт на контактите - служи за бърз достъп до информацията за даден контакт. Има функционалности за следене на дейностите свързани с даден контакт, както и детайлна информация за обработването на сделките и етапите със съответния контакт;

        Мениджмънт на клиентите - служи за бърз достъп до информацията за даден клиент. Има функционалности за следене на дейностите, свързани с даден клиент, както и детайлна информация за обработването на сделките и етапите с дадения клиент;

        Запитвания - служи за проследяване на директните клиентски запитвания и идентификация на пазарните потребности. Подобрява обслужването на клиентите и тяхното възприятие за добро отношение към тях. Обслужва следпродажбената поддръжка и идентификация на клиентските нужди;

        Мениджмънт на потенциалните продажби - служи за методологичното проследяване на потенциалните сделки. При създадена методология за водене на сделки, служи за спазване на заложените принципи, като по този начин се подобрява алокирането на ресурсите. Тази функционалност дава възможност за йерархично изградени връзки между различните потенциални продажби. Систематичният подход при обработката на сделките води до по-висок процент успешни сделки и от друга страна служи за по-добро планиране на приходите и продажбите;

        Мениджмънт на дейностите - управлява всички дейности, заложени за изпълнение по различните модули и дейности, свързани с клиентите. Тези дейности включват отчитането на взаимоотношенията с клиентите по телефона, по електронна поща и друга кореспонденция от една страна, а от друга включват планиране на дейностите с клиентите и тяхното наблюдение;

        Отчет на посещенията - служи за проследяване на всички дейности, свързани с клиентите. Тази функционалност може да служи за следене на дейностите на конкуренцията като се събира информация за изготвяне на картина на пазара. Друга част на тази функционалност е отчитането на работата с мостри и промоционални материали. Функционалността за масово създаване на Отчети служи за по-добро планиране на дейността на търговците. 

  Това съвсем не е пълната функционалност на системата. Опитал съм се да представя основните модули, без които не може успешно да функционира една компания.

   

  Изводи и заключения

   

  В заключение мога да констатирам, че поставената в настоящата курсова работа цел -  да се направи подбор и внедряване на ERP система в производствено предприятие е изпълнена.

  В обобщение на направените проучвания с E-businesssuite на Oracle, мога да направя следните изводи и заключения:

          За производствено предприятие, което по мащабите си се определя като голяма фирма, е разумно и ползотворно да закупи и внедри на място ERP система от висок клас, каквато в E-business suite на Oracle;

          В процеса на внедряване трябва да се включат активно всички ръководни кадри на компанията или поне да е налице тяхната безрезервна подкрепа на проекта;

          Изборът на екип по внедряването е една от основните предпоставки за успешното приключване на проекта – респективно постигане на желаните резултати;

          От основно значение е предварително да са дефинирани целите и очакваните реални ползи на проекта. Да са ясни промените, които ще настъпят във вътрешната организация на компанията.

   

  Реалните ползи, които извлича компанията от внедряването на такъв тип система, в общи линии са следните:

          Високо ниво на интеграция на данните, отразяващи всички процеси, протичащи в компанията;

          Замяна на много текущи приложения, използвани преди това;

          Внедряване на водещи бизнес практики в процесното производство и корпоративното управление;

          Повишаване ефективността на персонала;

          Многократно намаляване на времето и разходите за поддръжка на отделните модули;