Приложни програмни продукти

 •         Оптимизиране на складовите наличности на материали и готова продукция, което пряко води до освобождаване на финансов ресурс;

          Контрол на фазите на производствените процеси;

          Намаляване на вътрешния документооборот;

          Повишаване ефективността при работа с клиенти и доставчици.

   

  Разгледани са основните предимства на системите от този клас.

  Направен е обзор на съществуващите решения, предлагани на пазара.

  Мотивирано е подбран продукт съответстващ на нуждите на едно производствено предприятие.

  Описани са основните моменти, които трябва да се имат предвид при внедряване на система от такъв мащаб.

  Нагледно са представени основните и специфични за производствено предприятие модули – модул производство, създаване на номенклатура и движение на материални ценности между отделните звена на компанията.