Сюжет и композиция на 'Илиада'

 •  

  Сюжет и композиция на „Илиада”

   

  1.      Тема и сюжет на „Илиада”

      „Илиада” е наречена по древното име на Троя – Илион. Преди Омир е имало и други епически поеми, които разработвали темата за Троянската война. Омир е използвал някои от тях и както личи в „Илиада”, не навсякъде се е освободил от тях.

     В Омировата „Илиада” е налице оригинален сюжет, който й придава много повече цялостност от тази, която има във фолклорните епически творби.

    Епическият сюжет на „Илиада” има драматически заряд със завръзка и развръзка, които поетът е очертал ясно в епизодите на свадата между Ахил и Агамемнон и помиряването им след смъртта на Патрокъл. Действието в „Илиада” се открива с борбите в ахейския лагер, породени също както Троянската война от спор за жена.

  В историческата си същност войната представлява набег на разбойническа орда с цел придобиване на плячка. След като Агамемнон отнема  от Ахил неговия дар, Ахил се прибира в шатрата си и измолва от Зевс чрез майка си Тетида загуби за ахейците, като се зарича, че няма да се завърне в боя, преди троянците да стигнат до неговите кораби.

  В поемата има излишни странични епизоди не са необходими от гледна точка на сюжета. Например срещата на Хектор с жена си Андромаха, изковаването на Ахиловия щит . Това е една от проявите на епическия начин за разказване, на художествения похват ретардация (забавяне).

   

  2.      Композиционни решения в поемата

    Първа песен на „Илиада” започва с обръщение към музата. Призоваването на музите в началото на епическото творение носи смисъл на заклинание, търси се сила, която да помогне на  певеца да изпълни замисъла си. Епическото обръщение в Първа песен има и художествена функция. То играе ролята на встъпление. С епическото обръщение в Първа песен се поставя темата на цялата поема, в центъра на която е гневът на Ахил.

    Първа песен има важна роля в композицията на „Илиада”.  Със свадата, която става между Ахил и Агамемнон, която става причина за гнева на  Ахил, се поставя началто на конфликта в лагера на гърците. След този конфликт, Ахил напуска бойното поле и се обръща с молба за помощ към майка си Тетида. Тя от своя страна се обръща към Зевс с молба за помощ. Така се поставя началото на конфликта и между боговете. Хера и  Атина са на страната на гърците. Зевс не желае да се спречква с Хера, но не може да не изпълни молбата на Тетида, на която е задължен – тя го качила на Олимп, когато боговете го бутнали. Затова Първа песен играе ролята на завръзка в конфликта и на земята, и на Олимп.

    След смъртта на своя приятел  Патрокъл, Ахил се отказва от гнева си и се  помирява с Агамемнон. Така настъпва развръзката в конфликта между ахейските водачи. Кулминацията на сблъсъка между ахейци и троянци е неизбежния двубой между Ахил и Хектор. Резуллтатът от този двубой е развръзка и на другия основен конфликт в поемата – разпрата между боговете. Зевс поставя на везните съдбите на Ахил и Хектор, и везната на Хектор пада до земята, което означава, че Хектор ще загуби двобоя. Боговете – защитници  на троянците се примиряват с волята на Съдбата.

    Омировата поема не завършва с убийството на Хектор. „Илиада” завършва с откупуването на тялото на Хектор и погребението му, с примирието на двете страни. В края на поемата Омир представя ахееца Ахил и троянския цар Приам в приятелска беседа. Така той довежда до помирение  не само разделилите се от омраза ахейци Ахил и Агамемнон, но и вечновраждуващите врагове – ахейци и троянци.